//Regulamin wypożyczalni
Regulamin wypożyczalni 2016-07-02T11:53:57+00:00

Regulamin wypożyczalni kajaków „kajakos.pl”

I. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin wypożyczani „kajakos.pl” określa zasady i warunki wypożyczania kajaków dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
2. Regulamin wypożyczani „kajakos.pl” udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej „www.kajakos.pl” w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. Definicje:
a) Regulamin wypożyczania kajaków – regulamin opisujący zasady i warunki wypożyczania kajaków dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych oraz zasady odpowiedzialności osób korzystających z możliwości wypożyczania kajaków. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie kajaków.
b) Umowa – umowa zawarta między Wypożyczającym a Wypożyczalnią, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w mniejszym Regulaminie. Uznaje się, że umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta z chwilą wypożyczenia kajaków.
c) Wypożyczalnia – firma „kajakos.pl” odpłatnie udostępniająca rzeczy w postaci kajaków wraz z osprzętem oraz akcesoriami.
d) Wypożyczający– osoba fizyczna, wnioskująca o wypożyczenie kajaków na warunkach określonych w Regulaminie.
e) Organizator – osoba organizująca jakieś przedsięwzięcie, w odniesieniu do postanowień tegoż Regulaminu – spływ kajakowy.
f) Wypożyczenie kajaku – odbiór kajaku wraz z wyposażeniem dodatkowym, po uprzednio dokonanej rezerwacji. Tryb wypożyczenia określa niniejszy Regulamin.
g) Zwrot kajaku – oddanie kajaku wraz dodatkowym wyposażeniem. Tryb wypożyczenia określa niniejszy Regulamin.
h) Spływ kajakowy – forma rekreacji, polegająca na płynięciu kajakiem lub kajakami po rzece, jeziorze.
i) Kajak – niewielka łódź turystyczna lub sportowa, napędzana wiosłem o dwóch piórach, nieopartym o żadne urządzenia przymocowane do pokładu.

III. Zasady ogólne korzystania z wypożyczalni „kajakos.pl”:
1. Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni „kajakos.pl” jest jej własnością.
2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik do Regulaminu.
3. W celu wypożyczenia sprzętu należy zgłosić się do wydającego sprzęt z wypożyczalni oraz okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna Wypożyczającego za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Wypożyczalnia nie obsługuje osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jak również osób niepełnoletnich.
4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego, uiszczeniu uzgodnionej opłaty z uwzględnieniem wpłaconej zaliczki oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości.
5. Z momentem podpisania umowy wypożyczenia, za wypożyczony sprzęt pełną odpowiedzialność materialną ponosi Wypożyczający.
6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła oraz kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem, bowiem ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni winien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie.
8. Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje pisemne potwierdzenie.
9. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
10. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
11. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
12. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
13. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

IV. Zasady dla osób indywidualnie wypożyczających sprzęt:
1. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które to osoby ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby nieletnie.
3. Każdy wypożyczający powinien umieć pływać oraz w trakcie spływu mieć prawidłowo założoną kamizelkę kajakową / ratunkową.
4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczać się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wypożyczenia sprzętu.

V. Zasady dla organizatorów spływu:
1. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
2. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
3. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku wodnym oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
4. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia, czy uczestnicy posiadają umiejętność pływania oraz czy ich stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w imprezie, tym samym ponosi za wszystkich uczestników pełną odpowiedzialność.
5. Organizator spływu ponosi odpowiedzialność za zachowanie się uczestników na spływie w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
6. Na prośbę organizatora Wypożyczający może objąć grupę ubezpieczeniem NNW, po uprzednim przedstawieniu listy uczestników spływu. Koszt ubezpieczenia NNW obciąża dodatkowo organizatora
7. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
8. Wszyscy uczestnicy spływu kajakowego zobowiązani są do korzystania z prawidłowo założonej kamizelki kajakowej/ratunkowej.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
2. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
3. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na terenie wypożyczalni samochody oraz inne rzeczy materialne. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje, jak również szkody wyrządzone siłami natury.
4. Trasa, termin oraz miejsce startu i zakończenia spływu kajakowego muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach określonych przez Wypożyczalnię.
5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zakończenia spływu kajakowego w przypadku stwierdzenia upojenia alkoholowego uczestników spływu w trakcie spływu. Uczestnik będący pod wpływem alkoholu kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Nietrzeźwy uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU ZWALNIA WYPOZYCZALNIĘ KAJAKOS.PL Z OBOWIĄZKU WYKONANIA USŁUGI!

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem wypożyczalni kajaków „kajakos.pl” i akceptuję jego warunki.

Szczawno, dn.: Czytelny podpis: